SERVEIS IMMOBILIARIS I URBANÍSTICS

SERVEIS IMMOBILIARIS I URBANÍSTICS - AMBIT LEGAL

  

DRET ADMINISTRATIU

 

 

TRÀMITS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

DEFENSA DE RECURSOS EN MATÈRIA FISCAL

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 URBANISME

 

 REPRESENTACIÓ EN JUNTES DE COMPENSACIÓ

 REDACCIÓ I NEGOCIACIÓ DE CONVENIS

 TRAMITACIÓ I DEFENSA EN EXPEDIENTS EXPROPIATORIS

 DEFENSA CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA 

 REDACCIÓ I TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS URBANÍSTICS

 

 

DRET PRIVAT
 

 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA

COMPRAVENDA 

ARRENDAMENTS