Home » CONSULTA EL BLOG » ORGANITZEM-NOS EL FINAL D'ANY

ORGANITZEM-NOS EL FINAL D'ANY

Sembla que era ahir que dèiem que encetàvem un nou curs...

 

 

... i ja ens trobem de ple a la tardor, i amb ella, amb la necessitat de tancar un altre any tant atípic com el que més i des de la vessant estrictament jurídica, amb tantes novetats com incerteses…

 

Des d’un punt de vista més pragmàtic, ens toca recordar algunes tasques en el tràfic jurídic immobiliari:

 

Arrendaments: en un any, és a dir, el mes de novembre de 2014 s’extingiran els arrendaments de locals de negoci que encara restin subjectes a l’anterior legislació, fet que alliberarà considerablement el mercat de lloguer de locals.

 

Promocions en curs: les llicències d’obres en curs que hagin estat prorrogades en virtut de la Llei 3/2012 de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, arribaran al seu venciment el 31 de desembre de 2014. Per tant, si es donen els requisits de la norma, encara poden ser tramitades i autoritzades pròrrogues de llicències amb venciment a aquella data.

 

Expropiació forçosa: el 31 de desembre d’enguany acaba el període de suspensió dels processos d’expropiació per ministeri de la llei que havia paralitzat la Llei 3/2012; per tant, a partir d’aquella data es podrà iniciar de nou la presentació dels advertiments previs i fulls d’apreuament.

 

Finalment, una novetat en curs: El règim de comunicació prèvia de les activitats i determinades obres que, amb la darrera reforma legal del Govern central estava previst per locals comercials amb superfície d’exposició inferior a 500m2, sembla que s’ampliarà als locals de fins a 750m2. Això significa, reducció de tràmits en l'obertura d'un bon número de locals, però compte, el règim de comunicació està subjecte al previ compliment d'un bon número de requisits tècnics i a un estricte control municipal posterior que pot comportar la seva clausura si aquells no han estat correctament complimentats.

 

19/03/2014 comentaris (0)