Home » CONSULTA EL BLOG » ENCETEM UN NOU CURS

ENCETEM UN NOU CURS

Encetem el nou curs amb les novetats legislatives que ens van deixar els primers mesos de l’estiu

Com a més important des del punt de vista del dret urbanístic i immobiliari, a banda de la nova Llei d’Arrendaments Urbans, en vigor des de primers de juny, la promulgació de la Llei estatal 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes -també coneguda com la Llei de les 3R- i ja en vigor, suposa, com ja ens venen acostumant darrerament, una nova revolució legislativa en modificar, a través dels seus 19 articles, 4 disposicions addicionals, 2 de transitòries i 20 disposicions finals, normes tan bàsiques com la Llei del Sòl, la Llei d’Ordenació de l’Edificació, la Llei de Propietat Horitzontal, el Codi Tècnic de l’Edificació, la Llei d’Enjudiciament Civil, la Llei de Contractes del Sector Públic i la més novadora normativa hipotecària recentment modificada.

Això no vol dir que ens posicionem en contra de la llei, ans al contrari, crec que l’evolució pretesa, fruit de les recomanacions de la comunitat europea en matèria energètica i ambiental, cap a un urbanisme regenerador de les ciutats actualment existents, versus l’anterior corrent de requalificació de sòls que ens va portar a la bombolla immobiliària, és bona. Altra cosa serà veure el seu encaix amb respecte de la normativa urbanística i civil autonòmica que es pugui contradir, i a nivell més pràctic, l’obligació d’estudiar de nou, refondre textos legals i assolir nous conceptes, a que ens sotmeten els governs en aquesta mena de diarrea legislativa que es ve produint d’uns anys ençà.

En qualsevol cas, tornem amb les piles carregades per afrontar els nous reptes del legislador.

19/03/2014 comentaris (16)