Home » CONSULTA EL BLOG » QUÈ HE DE SABER...?

QUÈ HE DE SABER...?

 

- EN ACTUACIONS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

- SOBRE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

 En actuacions davant l’administració...

 

1.      Que en virtut dels articles 21 al 30 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els ciutadans davant l’administració, tenen dret, entre d’altres a:

 

-Ser atesos amb el respecte i la consideració que mereix llur dignitat, sense discriminació per raó de naixement, sexe, raça, origen, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

-A obtenir de les administracions públiques serveis d’atenció, informació i orientació per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, en el compliment de llurs deures i obligacions i en la redacció de documents administratius.

-El dret d’escollir, d’entre els mitjans que en cada moment estiguin disponibles, el que els ciutadans volen fer servir per a rebre els serveis d’atenció, informació i orientació, que poden ésser l’assistència a oficines presencials, l’atenció telefònica, en la mesura que els criteris de seguretat ho permetin, els mitjans electrònics o altres que siguin tècnicament possibles i econòmicament proporcionals.

-El dret que l’actuació administrativa sigui proporcional a la finalitat perseguida.

-El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d’audiència i el dret a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

-El dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades, en els supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als fonaments jurídics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la indicació del règim de recursos que escaigui.

-El dret a obtenir una resolució expressa i que se’ls notifiqui dins del termini legalment establert.

-El dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar.

-A conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en què són persones interessades.

-A accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

-A plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l’activitat administrativa.

-Dret a l’ús dels mitjans electrònics.

-Dret a la presentació de sol·licituds, comunicacions i altres documents. Els ciutadans només han de presentar les dades o els documents exigits per les normes aplicables al procediment, i no han de presentar els que ja es trobin en poder de les administracions públiques, si bé en aquest cas se’ls pot requerir que facilitin informació sobre l’expedient, actuació o arxiu en què es troba la dada o el document.

-Dret d’accés als expedients administratius. Els ciutadans que tenen la condició de persones interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l’expedient i a obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.

-Dret d’accés a arxius i registres. Els ciutadans tenen dret a accedir, per qualsevol mitjà, als registres i als documents que formin part d’un expedient i es trobin en els arxius de les administracions públiques catalanes, sempre que els expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud. L’accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de les persones està reservat a aquestes.

-Dret a una informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de distribució o difusió de la informació.

 

I en matèria de llicències...

 

2.   Que els tancaments de les terrasses i les construccions il·legals en patis i coberts poden constituir infracció urbanística, que a Catalunya prescriu normalment pel transcurs dels 6 anys que disposa l’administració per exigir la seva legalització o restauració. Aquesta prescripció no legalitza les obres i un cop declarada, només s’admeten actuacions mínimes de conservació. Qualsevol millora o modificació que s’introdueixi a l’element suposa la comissió d’una nova infracció urbanística i el naixement d’un altre període per exigir la legalització o restauració.

 

3.  Que les primeres ocupacions i utilització dels edificis i les construccions que els promotors podien tramitar per comunicació prèvia, requereixen de nou d’un procediment d’obtenció de llicència urbanística o autorització municipal expressa per imposició de l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, dictat pel Govern de l’Estat i en haver quedat suspès pel Tribunal Constitucional l’article 64.4 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que va preveure el tràmit de comunicació com a mesura d’agilització procedimental.

 

4.   Que encara sóc a temps de demanar la pròrroga o rehabilitació d’una llicència d’obres fins al termini màxim del 31 de desembre de 2014 si, d’acord amb l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, sóc titular d’una llicencia d’obres que hagi caducat a partir de l’1 de gener de 2008, si justifiquem que es donen les següents circumstàncies:

A) Si després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

B) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor de la llei 3/2012 resulta inviable econòmicament.

C) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístic vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b).

 

5.   Que el fet imposable en l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres és la realització de l’actuació, i per tant, podem demanar el reintegrament dels imports abonats per aquest concepte en cas de renuncia a la llicència, si no s’han iniciat les obres.

19/03/2014 comentaris (37)